Uw vraag en vraaggestuurde diensten portal - de nummer 1 in en voor Europa
    Deutschland Österreich Schweiz Great Britain Ireland France Belgique Luxembourg Portuguesa Nederland Italia España Česká republika Polska

AHV/Deelname en vergoedingsafspraken

1. Voorwerp en omvang van de overeenkomst

1.1 Met Order en de overdracht/overgave van de te publiceren bedrijfsgegevens alsook de productaanbods- en gedetailleerde informatie (ook als update), komt onder de uitsluitende aanvaarding van deze AHV/deelname- en vergoedingsafspraken tussen de opdrachtgever/deelnemer en het Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) "EURON EURO-NETWORK" resp. de aangegeven EURON-vestiging als opdrachtnemer, hierna kort EURON genoemd, een bindende overeenkomst tot stand over de in de order opgesomde en hierna beschreven diensten.

1.2 Met de aangegeven details alsook met de productaanbodinformatie, het telefoon- en faxnummer, de link naar de homepage en het e-mailadres, alsook de eventuele contactpersoon, specialisaties of uitleg over de producten enz. wordt (ev. als upgrade) een premiumvermelding opgesteld en via "euron.com" online gepubliceerd in de B2B-serviceportal.

1.3 Daarnaast neemt de premiumdeelnemer met zijn productaanbodinformatie deel aan de nationale online vereisten- en aanvragenanalyse-/klantenronselingsservice. Bij een deelname over heel Europa krijgt de productaanbodinformatie een productcode toegewezen (kencijfer met 12-talige productaanduiding*). Zijn aangeboden producten kunnen daarmee internationaal en onafhankelijk van taal opgevraagd worden via alle toegevoegde portalen.

1.4 De premiumdeelnemer ontvangt alle nationale resp. Europawijde aanvragen/eisen van potentiële klanten via e-mail, voor zover ze overeenkomen met zijn product- en prestatieaanbod. Deze aanvragen zijn uitsluitend voor de respectievelijke deelnemer bedoeld en moeten vertrouwelijk behandeld worden.

1.5 Na de invoer van de premiumvermelding in de serviceportal krijgt de deelnemer een uitvoeringsbevestiging met een afdruk van zijn op het internet gestelde gegevens, alsook bij een Europawijde deelname de toegewezen EU-productcodes*. Deze gegevens moeten onmiddellijk gecontroleerd worden. Eventuele correcties, wijzigingen of bezwaren moeten onmiddellijk schriftelijk (ev. via fax of e-mail) meegedeeld worden aan EURON.

2. Publicatie- en deelnamevarianten met de vergoedingstarieven 

2.1 De publicatie van het bedrijf (firma met vermelding van plaats en sector) is gratis.

2.2 De publicatie van een premiumvermelding vlgs. sectie. 1.2 met inbegrip van de deelname aan de nationale online vereisten- en aanvragenanalyse-service moet vergoed worden met een jaarlijkse bijdrage ten bedrage van € 480.

2.3 Voor de deelname over heel Europa aan de online aanvragenanalyse-service via de B2B-serviceportal "euron.com" wordt bovenop de eerder genoemde jaarlijkse bijdrage een toeslag van € 96 per jaar en EU-productcode berekend, alsook een eenmalige toeslag van € 3 per product en taal voor de vertaling van de productinformatie en de opstelling van de productcode.

2.4 Toevoeging van boodschappen: voor speciale acties, promoties of om producten en prestaties extra in de verf te zetten kan de deelnemer bovenop de premiumvermelding reclameboodschappen op de serviceportal zetten. Deze verschijnen analoog met de zoekactie extra op de pagina met de zoekresultaten. Voor de toevoeging van boodschappen op de B2B-serviceportal gelden speciale vergoedingstarieven (a.u.b. aanvragen indien niet aangegeven in de offerte).

2.5 De aangegeven tarieven zijn excl. de wettelijke btw en worden telkens geïnd met de jaarfactuur. Deze is binnen 10 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.

3. Looptijd/opzegging

De order voor de publicatie van de premiumvermelding en voor de deelname aan de nationale alsook de Europawijde online aanvragenanalyse-service geldt voorlopig voor de duur van een jaar zoals opgedragen. Die publicatie en de deelname wordt telkens met een verder jaar verlengd, als EURON vier weken voor het verstrekken van een deelnamejaar geen schriftelijke opzegging krijgt.

4. Aanvullende bepalingen

4.1 EURON is geenszins aansprakelijk voor foutieve vermeldingen of verouderde gegevens. Deze geven uitsluitend het recht op reparatie en gratis correctie, maar in geen geval recht op de geldigmaking van om het even welke compensatie-eisen.

4.2 EURON is geenszins verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van gekoppelde aanbiedingen alsook voor de vermeldingen op de door de gebruikers ingevulde en online verstuurde contact-/aanvraagpagina's.

4.3. EURON behoudt zich het recht voor deze AHV/bepalingen van de overeenkomst en deelname, de vergoedingstarieven, het ontwerp van de portal, de software en eventuele URL- of e-mailadressen te wijzigen of te vernieuwen zonder opgave van redenen. De wijzigingen worden schriftelijk (ev. ook via fax of e-mail) meegedeeld aan de wijzigingen. Als de deelnemer de gewijzigde vergoedingstarieven niet weigert binnen drie weken na de bekendmaking, gelden ze onherroepelijk als aanvaard. Voorafgaande AHV en vergoedingstarieven verliezen hiermee hun geldigheid.

4.4 Als plaats van nakoming en rechtsgebied geldt voor zover niets anders wettelijk voorgeschreven is, de zetel van EURON.

 

*De productcodes kunnen slechts aangemaakt en toegevoegd worden in de mate dat ze in de relevante woordenboeken of de CPV-tabel staan.